เกี่ยวกับโรงเรียน

โรงเรียนประถมสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ประวัติโรงเรียน

ได้ก่อตั้งขึ้นในปีการศึกษา ๒๕๔๘ ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ในการรับนักเรียน ต่อจากโรงเรียนปฐมวัย ซึ่งในขณะนั้นมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิทย์ เทียนทอง เป็นอธิการบดี มีคำสั่งให้คณะครุศาสตร์เป็นผู้ดำเนินการจัดทำโคลงการเปิดโรงเรียน ประถมสาธิต ซึ่งมีผู้ช่วยศาสตราจารย์อุทิศ นวลเจริญ เป็นคณบดี ต่อมาทางมหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งให้      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิรพร เหล่าเมือง เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนและดำเนินการจัดการเรียนการสอน แรกเริ่มการจัดการเรียนการสอนโดยความร่วมมือของฝ่ายอาคารและสถานที่ใช้สถาน ที่ห้องบรรณารักษ์ สำนักวิทยบริการ ต่อมาทางโรงเรียนได้งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ ๒๕๕๐ ก่อสร้างอาคารเรียนขนาด ๒ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน แล้วเสร็จที่อาคารเรียนหลังใหม่ปีการศึกษา ๒๕๕๒ ซึ่งนักเรียนรุ่นแรกอยู่ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๕ โรงเรียนได้มุ้งพัฒนาด้านการจัดการศึกษาขั้่นพื้นฐาน     ในระดับประถมศึกษา พร้อมทั้งให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เป็นต้นแบบการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในระดับประถมศึกษา และให้บริการความรู้ทางด้านการจัดการเรียนการสอน ในปัจจุบัน

วิสัยทัศน์

นักเรียนโรงเรียนประถมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เมื่อจบการศึกษาของโรงเรียน ต้องเต็มเปี่ยมคุณภาพ ทั้งด้านจิตใจ ด้านร่างกาย มีความรู้ในศาสตร์ของไทยและสากล ยึดมั้นในวัฒนธรรมไทยผสานสากลได้อย่างเหมาะสม สามารถปรับตัวให้อยู่ร่วมสังคมอย่างมีความสุข

พันธกิจ

1. จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในระดับประถมศึกษา

2. เป็นแหล่งวิจ้ยและเรียนรู้ด้านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

3. เป็นแหล่งศึกษาทดลอง ค้นคว้าวิจัยพัฒนารูปแบบการจัดการสอนในระดับประถมศึกษา

4. ให้บริการความรู้ทางด้านการจัดการเรียนการสอน

ปรัชญาโรงเรียน

สุภาพ งดงาม แข็งแรง เต็มเปี่ยมด้วยความรู้

อัตลักษณ์

บุคลิกภาพสง่างาม ตามแบบวัฒนธรรมไทย

เอกลัษณ์

วิชาการเด่น เน้นคุณธรรม