บุคลากรและเจ้าหน้าที่

หมวดภาษาไทย

 

DSC_0845

  นางสาววนิดา เรืองศาสตร์  

DSC_0848

         นางอัจฉรา ทรัพย์ฉัตร์

DSC_0854

นางสาวชลสรณ์ จันทร์เสาร์

หมวดคณิตศาสตร์

 

DSC_2970

นายยุทธศักดิ์ สิทธิกูล

DSC_2950

นางสาวชฎาพร บุญรักษ์

 

หมวดภาษาต่างประเทศ

DSC_0826

นางสาวน้องนุช จำปาสัก

 

DSC_0817

Mr.Seibe sadeq

 

DSC_0826

Mr.Frantisek hapl

 

 

หมวดวิทยาศาสตร์

 

 IMG_20150623_085100

นางสาวดาวรุ่ง ฤทธิ์บำรุง

DSC_2949

นางสาวศศธร ห่มซ้าย

 

หมวดสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

 

DSC_2939

นายเอกชัย รุ่งรัติศาสน

 

DSC_2954

นางสาวธมลวรรณ พุฒิวร

 

หมวดการงานอาชีพและเทคโนโลยี

DSC_0822

นายธีระภัทร์ ยอดชมญาณ

 IMG_20150623_085156

นางสาววิลาสินี วันปาน

 

หมวดศิลปะฯ

DSC_0802

นายนพรัตน์ นิลปาน

DSC_0805

นายอาทิตย์ รอดตัวดี

DSC_0838

นางจิตติมา สุรารักษ์

 

หมวดสุขศึกษาฯ

DSC_0832

นายสมชาย สุวรรณะ

DSC_0814นางสาวอารีย์ ขอพึ่ง 

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

DSC_0829

นางกัญชนัญ ภาคเกษี

เจ้าหน้าที่ธุรการ

DSC_0822

นางจุฬารัตน์ สืบหงษ