คณะผู้บริหาร

 

รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียน

 

     ผศ.ศิรพร  เหล่าเมือง          อ.ศักดา   จันทราศรี       อ.เสาวลักษณ์ ประมาณ

รองผู้อำนวยการ                    รองผู้อำนวยการ                    รองผู้อำนวยการ

 

DSC_0826                  DSC_0802     

   ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ                          ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการ

 

DSC_0845                 DSC_0832

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการพิเศษ                 ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน