ผลงานนักเรียนประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

d75df8866cac6d2c27052d9df29b7b4a นักเรียนที่ได้รัรางวัลการประกวดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์

IMG_20150819_115444 IMG_20150819_115528 IMG_20150819_115603 IMG_20150819_115631 IMG_20150819_115700 IMG_20150819_115722 IMG_20150819_115743 IMG_20150819_115840 IMG_20150819_115906 IMG_20150819_115925 IMG_20150819_115953 IMG_20150819_120011 IMG_20150819_120031 IMG_20150819_120050 IMG_20150819_120108 IMG_20150819_120127

   ความเป็นเลิศทางวิชาการ
      click3   นักเรียนที่ได้รับรางวัล

IMG_20150218_075931

IMG_20150218_075950

IMG_20150218_080013

IMG_20150218_080045

IMG_20150218_080030IMG_20150218_080056

IMG_20150218_080110

IMG_20150218_080122

IMG_20150218_080135

IMG_20150218_080147

IMG_20150218_080158

IMG_20150218_080210IMG_20150218_080243IMG_20150218_080312IMG_20150218_080256IMG_20150218_080340IMG_20150218_080320IMG_20150218_081208


 

          d75df8866cac6d2c27052d9df29b7b4a         เด็กหญิงเพ็ญภัค สรณารักษ์     ได้รับรางวัล Top Ten ทางวิทยาศาสตร์

IMG_20150218_081316

IMG_20150218_103949

 


 

การสอบ (บัณฑิตแนะแนว) โครงการงานทดสอบ PRE -ระดับประถมศึกษา

ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ มีนักเรียนที่ได้รับรางวัลดังรายชื่อต่อไปนี้

   click3      เด็กหญิงอร ทองยิ่ง
– ได้รับใบประกาศเกีตรติคุณ ในฐานะทำคะแนนรวม (๕ วิชาแรก) ของระดับชั้น ป.๕ ได้อันดัยที่ ๑ ของภาคกลาง-ภาคตะวันตก
- ได้รับใบประกาศเกีตรติคุณ ในฐานะทำคะแนนรวม (๕ วิชาแรก) ของระดับชั้น ป.๕ ได้อันดัยที่ ๑ ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

  click3      เด็กหญิงพรรษพร อรรถชัย
– ได้รับใบประกาศเกีตรติคุณ ในฐานะทำคะแนนรวม (๕ วิชาแรก) ของระดับชั้น ป.๕ ได้อันดัยที่ ๒ ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

1506562_796604623722028_148078191294393726_n 11025723_796604630388694_8883173080270402373_n

 


 สอบประวัติศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ

click3

         IMG_20141201_122548