1. ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน  ภาคเรียนที่ ๒/ ๒๕๕๗ (ฉบับปรับปรุง วันที่ 20 กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ) 
 2. ตารางกิจกรรมประจำ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖           ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

 click3         ปฏิทินโรงเรียน                                   ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๗

click3         ตารางกิจกรรมประจำวัน                         ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘


d75df8866cac6d2c27052d9df29b7b4a       ตารางสอบปลายภาค 1 2558   


 

d75df8866cac6d2c27052d9df29b7b4aตารางสอน 2-2558