แสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบ O- NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ นักเรียนที่สอบได้คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน วิชาคณิตศาสตร์ ได้แก่ ๑. เด็กชายสิรวิชญ์ สร้อยทอง ๒. เด็กหญิงเพ็ญภัค สรณารักษ์ และนักเรียนที่สอบได้คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน วิชาภาษาอังกฤษ ได้แก่ เด็กชายเกียรติภูมิ โชติศรี

WordPress Magazine Theme

MH Magazine WordPress Theme